Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor binnen.handbereik.nl

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van binnen.handbereik.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Massagepraktijk Binnen Handbereik. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

1 ALGEMENE VOORWAARDEN MASSAGEPRAKTIJK BINNEN HANDBEREIK – 2 december 2021

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

a. Opdrachtnemer: Massagepraktijk Binnen Handbereik is een natuurlijke persoon die handelt in het kader van haar beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Massagepraktijk Binnen Handbereik een overeenkomst tot levering van producten c.q. het verrichten van diensten heeft gesloten.
c. Overeenkomst tot het verrichten van diensten: iedere andere overeenkomst dan een consumentenkoop, waarbij Massagepraktijk Binnen Handbereik zich jegens de Opdrachtgever verbindt een dienst te verrichten en de Opdrachtgever zich verbindt een prijs te betalen.
d. Diensten: alle door of namens Massagepraktijk Binnen Handbereik te geven adviezen en/of te verrichten werkzaamheden, het ter beschikking stellen van speciale hulpmiddelen hieronder begrepen, verband houdende met de levering van producten.
e. Hulpmiddelen: al het materieel dat Massagepraktijk Binnen Handbereik gebruikt en/of aan Opdrachtgever ter beschikking stelt bij de levering van diensten.
f. Aanvullende Voorwaarden: de door Massagepraktijk Binnen Handbereik voor het verrichten van diensten te stellen voorwaarden welke gelden op het tijdstip der verrichting.
g. Prijslijst: de door Massagepraktijk Binnen Handbereik voor het verrichten van diensten uitgegeven lijst van prijzen en bijkomende voorwaarden, welke geldt op het tijdstip van aflevering, onderscheidenlijk verrichting.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Massagepraktijk Binnen Handbereik en op alle overeenkomsten tussen Massagepraktijk Binnen Handbereik en de Opdrachtgever, betreffende het verrichten van diensten voor zover zulks plaats vindt in een of meerdere landen van de EU. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Massagepraktijk Binnen Handbereik uitdrukkelijk verworpen.
 2. De Aanvullende Voorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op het verrichten van diensten.
 3. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover die uitdrukkelijk door Massagepraktijk Binnen Handbereik schriftelijk zijn aanvaard en uitsluiten voor de betrokken overeenkomst.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Massagepraktijk Binnen Handbereik brengt het aanbod in de vorm van een offerte schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Alle door Massagepraktijk Binnen Handbereik gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende acht werkdagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de dienst en/of van het hulpmiddel dat onderdeel uitmaakt van de dienst. Het geeft tevens aan of gebruik van dat hulpmiddel verplicht is.
 4. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de offerte en overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Massagepraktijk Binnen Handbereik.
 6. Massagepraktijk Binnen Handbereik mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de Opdrachtgever zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
 2. Overeenkomsten tussen Massagepraktijk Binnen Handbereik en de Opdrachtgever komen slechts tot stand doordat de Opdrachtgever het aanbod heeft bevestigd.
 3. Massagepraktijk Binnen Handbereik is gerechtigd van een tot stand gekomen overeenkomst van de Opdrachtgever een schriftelijke tegenbevestiging te vorderen.
 4. Indien een zodanige tegenbevestiging binnen acht werkdagen nadat het verzoek daartoe is gedaan niet wordt ontvangen, is Massagepraktijk Binnen Handbereik gerechtigd te zijner keuze:
  a. de overeenkomst als vervallen te beschouwen, zulks zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, mits Massagepraktijk Binnen Handbereik de Opdrachtgever schriftelijk van dat besluit in kennis stelt. In dat geval is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schaden van Massagepraktijk Binnen Handbereik, voortvloeiende uit het vervallen zijn van de overeenkomst.
  b. van de Opdrachtgever nakoming de overeenkomst te vorderen, zonder zijnerzijds de overeenkomst uit te voeren, zolang de gevorderde tegenbevestiging door Massagepraktijk Binnen Handbereik niet is ontvangen.
 5. Indien niet binnen acht werkdagen na ontvangst van een bevestiging of een tegenbevestiging de juistheid van de inhoud daarvan door een der partijen wordt ontkend, zijn partijen aan de inhoud daarvan gebonden.
 6. Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomsten tussen Massagepraktijk Binnen Handbereik en de Opdrachtgever zijn slecht van kracht indien beide partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 Levering

 1. Iedere overeenkomst leidt voor Massagepraktijk Binnen Handbereik tot een inspanningsverplichting waarbij gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Massagepraktijk Binnen Handbereik heeft jegens de Opdrachtgever nooit een resultaatverplichting.
 2. In alle gevallen waarin Massagepraktijk Binnen Handbereik dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om -in overleg met Opdrachtgever -bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Indien vóór de aanvaarding van de overeenkomst bekend is om in samenwerking met een derde een dienst of een gedeelte daarvan te leveren, zal de Opdrachtgever alle partijen schriftelijk toelichten wat ieders taak is.
 4. Massagepraktijk Binnen Handbereik aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de levering van de dienst en de daarbij geleverde dienst van de derde.

  Artikel 6 Honorarium en prijzen

  1. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege alsmede reis- en andere onkosten ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
  2. De prijzen worden voor een bepaalde duur overeengekomen met de Opdrachtgever. Dit kan geschieden door te verwijzen naar de offerte.
  3. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aanbod geldende vervoerskosten, belastingen, de te huren ruimten, hulpmiddelen enz.
  4. Indien en voor zover één of meer der in dit lid genoemde kosten vóór of tijdens de uitvoering der overeenkomst doch na de totstandkoming daarvan, een verhoging ondergaan, is Massagepraktijk Binnen Handbereik gerechtigd de uit die verhoging voortvloeiende meerkosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
  5. Meerkosten die tot stand zijn gekomen worden vooraf bekend gemaakt aan de Opdrachtgever.
  6. Honorarium of prijzen gepubliceerd in daarvoor bestemde (vak)bladen, mailings, folders of op websites zijn onverbindend.
  7. Massagepraktijk Binnen Handbereik kan de Opdrachtgever verzoeken om een voorschot van 100% van de offerteprijs te betalen.
  8. Het honorarium wordt in bepaalde duur vastgesteld. De opdrachtgever kan bij afname van hetzelfde aanbod in het jaar daarop geen rechten ontlenen aan eerdere prijsafspraken.

  Artikel 7 Betaling

  1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats zoals overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst tussen Massagepraktijk Binnen Handbereik en de Opdrachtgever. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  3. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Massagepraktijk Binnen Handbereik schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 dagen te voldoen.
  4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Massagepraktijk Binnen Handbereik gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen.

  Artikel 8 Aansprakelijkheid

  1. Massagepraktijk Binnen Handbereik is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor materiele schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Massagepraktijk Binnen Handbereik komt.
  2. Massagepraktijk Binnen Handbereik is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover zij maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

  Artikel 9 Annuleren

  1. Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Is dit niet het geval, dan wordt het overeengekomen bedrag volledig in rekening gebracht bij de consument.

  Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

  1. De Opdrachtgever kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door Opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
  2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

  Artikel 11 Geschillen

  Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Massagepraktijk Binnen Handbereik en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 12 Vertrouwelijkheid

  Door de Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Massagepraktijk Binnen Handbereik vertrouwelijk behandeld. Massagepraktijk Binnen Handbereik conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

  Artikel 13 Afwijkingen

  Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, dienen schriftelijk dan wel elektronischt tussen Massagepraktijk Binnen Handbereik en de Opdrachtgever worden vastgelegd.

"You cannot build a deep connection with someone who is disconnected from themselves."

- Yung Pueblo